Menu Zamknij

Nowy system opłat aby skuteczniej zarządzać odpadami komunalnymi w Warszawie

Warszawa, będąca jednym z najbardziej dynamicznych miast w Polsce, nieustannie dąży do poprawy jakości życia swoich mieszkańców. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest efektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też Rada m.st. Warszawy wprowadziła nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami, który ma na celu zachęcenie mieszkańców do świadomej segregacji odpadów i dbałości o środowisko.

Nowe stawki opłat

Zgodnie z przyjętym systemem, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są naliczane od gospodarstwa domowego. W przypadku mieszkańców zabudowy wielolokalowej opłata wynosi 85 zł miesięcznie, natomiast właściciele domów jednorodzinnych płacą 107 zł. Dla tych, którzy decydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, obniżająca opłatę do 98 zł.

Warto zaznaczyć, że zasada naliczania opłat dla nieruchomości wieloczęściowych została ujęta w systemie w sposób indywidualny dla każdej części nieruchomości. Jeżeli jedna część jest zamieszkana, a druga generuje odpady, łączna opłata jest naliczana oddzielnie dla każdej z nich. Dla nieruchomości z domkami letniskowymi wprowadzono stałą stawkę opłaty w wysokości 181,90 zł rocznie za każdy domek. To podejście ma na celu uwzględnienie różnorodności i specyfiki struktury nieruchomości w Warszawie.

monety wypadające z przewróconego słoika

Opłaty za pojemniki

W oparciu o przedstawione informacje dotyczące stawki opłaty za pojemnik, można dostrzec, że system gospodarki odpadami w obszarze miejskim rządzi się precyzyjnymi zasadami. Stawki te są uzależnione nie tylko od wielkości pojemnika, ale także od tego, czy nieruchomość jest zamieszkana, czy też pozostaje niezamieszkana. Warto zauważyć, że proporcje pomiędzy pojemnościami a opłatami są starannie skalibrowane, co odzwierciedla zróżnicowane potrzeby i wymagania dotyczące gospodarowania odpadami. Od pojemników o pojemności 120 litrów aż do gigantycznych 36 000 litrów, stawki kształtują się zgodnie z zasadą elastycznego dostosowania do zapotrzebowania. Na przykład, dla pojemnika o pojemności 120 litrów stawka opłaty wynosi 18,44 zł, podczas gdy dla pojemnika 36 000 litrów opłata sięga 5532,00 zł. Takie podejście nie tylko wspiera efektywne zarządzanie odpadami, ale także stymuluje świadome korzystanie z zasobów, co stanowi kluczowy element zrównoważonego rozwoju miejskich obszarów. Jak widać stawki opłaty za pojemniki zależą od pojemności pojemnika i charakterystyki nieruchomości. Osoby segregujące odpady mogą liczyć na preferencyjne stawki, natomiast ci, którzy unikają segregacji, płacą dwukrotnie więcej. W przypadku odpadów nietypowych np. budowlanych, czy zielonych warto zdecydować się na wynajem odpowiedniego kontenera. 

Nasza firma specjalizuje się w wynajmie kontenerów na odpady budowlane, odpady zielone i inne. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wygodne sposoby płatności

Aby ułatwić mieszkańcom zarządzanie opłatami za odpady, urząd udostępnił kreator deklaracji, który pozwala w prosty sposób obliczyć stawki i dokonać opłaty online. Warto pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji oraz terminie płatności do 28. dnia każdego miesiąca.

Składanie deklaracji

Właściciele nieruchomości oraz zarządcy lub administratorzy mają obowiązek składania deklaracji comiesięcznie. Właściciele mieszkań w blokach nie składają deklaracji samodzielnie, lecz robią to zarządcy. Konieczność złożenia nowej deklaracji po zmianie danych dotyczących nieruchomości jest kluczowym elementem systemu.

Dzięki nowemu systemowi naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Warszawy mają szansę aktywnie uczestniczyć w dbaniu o środowisko naturalne i przyczyniać się do poprawy jakości życia w swoim mieście. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz skuteczną ochronę środowiska, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta.

Źródło: 

Warszawa

Warszawa19115

Przepisy obowiązujące

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1631/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.

Tekst ujednolicony UCHWAŁY NR LXI/1632/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów.