Menu Zamknij

Przepisy i rozporządzenia

Jako firma odpowiedzialna i zobowiązana do przestrzegania prawa, pragniemy zapewnić naszych klientów i partnerów o naszym pełnym zaangażowaniu w działalność zgodną z obowiązującymi przepisami. Na tej stronie zamieszczamy najważniejsze akty prawne i regulacje, które dotyczą naszej branży.

młotek sędziowski i książki

Gospodarka odpadami – obowiązujące akty prawne

Pragniemy zapewnić Państwa o naszym pełnym zaangażowaniu w przestrzeganie przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami. Poniżej znajdują się linki do aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, aby zapewnić Państwu łatwy dostęp do nich. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, ponieważ znajomość obowiązujących przepisów jest kluczowa dla prowadzenia działalności zgodnie z prawem i dbania o ochronę środowiska.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000150

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000150/O/D20200150.pdf

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19961320622

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20111520897

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111520897/U/D20110897Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001742

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001742/O/D20161742.pdf

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001902

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001902/O/D20221902.pdf

symbol temidy nad książką

BDO czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO

Obowiązek rejestracji dotyczy różnych podmiotów, które zostały wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W tych artykułach znajdują się informacje dotyczące rodzajów działalności podlegających wpisowi do Rejestru-BDO. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy samodzielnie muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru, korzystając z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. Istnieją także sytuacje, w których podmioty automatycznie zostaną wpisane do Rejestru-BDO przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywanej działalności, patrz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach.

Jak należy prowadzić ewidencję odpadów BDO

Przedsiębiorcy zobowiązani są do elektronicznego prowadzenia ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych (BDO) na dedykowanym indywidualnym koncie. Poniżej znajduje się informacja o tym, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie takiej ewidencji w BDO oraz jak wygląda ten proces.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają odpady, są zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji w BDO. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca powinien zarejestrować się w systemie BDO i utworzyć swoje indywidualne konto.

W ramach prowadzenia ewidencji odpadów w BDO, przedsiębiorca ma obowiązek:

  • Rejestrować odpady, które generuje w ramach swojej działalności.
  • Przypisywać właściwe kody odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji odpadów.
  • Ustalać ilości odpadów, jakie są generowane oraz ich przeznaczenie (np. recykling, unieszkodliwianie).
  • Prowadzić aktualizację ewidencji w przypadku zmian w generowanych odpadach lub ich sposobie zagospodarowania.
  • Przygotowywać raporty i deklaracje dotyczące gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ewidencja odpadów w BDO odbywa się w formie elektronicznej, poprzez system udostępniony przez Ministerstwo Środowiska. Przedsiębiorcy mają dostęp do swojego konta w BDO, gdzie mogą wprowadzać, aktualizować i analizować dane dotyczące odpadów generowanych w ramach ich działalności.

Prowadzenie elektronicznej ewidencji w BDO jest istotnym elementem odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Zapewnia to przejrzystość i kontrolę nad procesem gospodarki odpadami, a także umożliwia monitorowanie postępów w zakresie recyklingu i unieszkodliwiania.

W przypadku dalszych pytań lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów w BDO, zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednimi organami lub specjalistami ds. gospodarki odpadami.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00276

Instrukcja wypełnienia karty przekazania odpadu

https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2020/01/instrukcja-karta-przekazania-odpadów.pdf

Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe)

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/706

Regulacje prawne dotyczące BDO

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000160

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000160/O/D20230160.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001071

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000001/O/D20230001.pdf

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby świadczyć usługi zgodnie z wymogami prawnymi i etycznymi. Stale monitorujemy zmiany w przepisach i aktualizujemy nasze procedury, aby być na bieżąco z wszelkimi nowymi wymaganiami dotyczącymi naszej branży.

Jak dzielimy odpady?

Najprościej scharakteryzować odpady dzieląc je na odpady komunalne i przemysłowe. Ma to istotne znaczenie, ponieważ wymagają one różnych strategii gospodarowania. Odpady komunalne zwykle są zbierane przez systemy komunalne i podlegają procesom recyklingu lub innych metod przetwarzania, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Z kolei odpady przemysłowe wymagają ścisłej kontroli, zarządzania i specjalistycznego przetwarzania ze względu na ich potencjalne zagrożenie dla zdrowia i środowiska.

Odpady komunalne

Odpady komunalne to odpady powstające głównie w gospodarstwach domowych, instytucjach publicznych, miejscach publicznych i usługach komunalnych. Obejmują one odpady takie jak resztki jedzenia, papier, plastik, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania, butelki, odpady zielone (np. trawa, liście) oraz niektóre niebezpieczne odpady domowe. Odpady komunalne są zazwyczaj gromadzone przez systemy zbierania selektywnego i poddawane dalszej obróbce, takiej jak recykling, kompostowanie lub unieszkodliwianie.

Odpady przemysłowe

Odpady przemysłowe pochodzą z różnych sektorów przemysłu, takich jak produkcja, budownictwo, energetyka czy chemia. Są to odpady powstające w procesach produkcyjnych, wynikające z konserwacji urządzeń, nadwyżek materiałowych, opakowań, substancji niebezpiecznych itp. Odpady przemysłowe mogą mieć różne właściwości, takie jak toksyczność, palność, kwasowość, dlatego wymagają specjalnych procedur gospodarowania. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do segregacji, odpowiedniego przechowywania, transportu i przekazywania odpadów przemysłowych do zatwierdzonych instalacji przetwarzania lub unieszkodliwiania.

Ważne jest, aby zarówno odpady komunalne, jak i przemysłowe były gospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami zrównoważonego rozwoju, w celu ochrony środowiska i promowania efektywności w gospodarce surowcami.

Dodatkowe regulacje prawne dotyczące odpadów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001975/O/D20171975.pdf

Kody kategorii odpadów które możemy transportować

Poniżej przedstawiamy tabelę odpadów, które możemy dla Państwa transportować. Każdy odpad wyróżniony jest odpowiednim kodem kategorii. Kod ten to numer składający się z sześciu cyfr gdzie pierwsze dwie oznaczają grupę odpadów, kolejne dwie podgrupę, a ostatnie dwie cyfry to rodzaj odpadów.

XX YY ZZ (grupa odpadów – podgrupa odpadów – rodzaj odpadów)

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe