Menu Zamknij

Jak prawidłowo segregować odpady?

Segregacja odpadów, mimo, że już od długiego czasu jest obowiązkowa, to wciąż potrafi nastręczać wielu pytań i wątpliwości. Zasady segregacji bywają niejasne, niepełne lub niezrozumiałe. Jak prawidłowo segregować odpady? Czy istnieją takie odpady, które nie kwalifikują się do segregacji śmieci komunalnych? Jak z nimi postępować?

Segregacja śmieci – dlaczego taka ważna?

Aby zrozumieć prawidłowości dotyczące segregacji odpadów, należy zacząć od tego, czemu ma ona służyć. A służyć ma dwóm podstawowym celom: ochronie środowiska oraz korzyściom ekonomicznym. Przez lata brak uregulowań dotyczących tego, jak segregować odpady w gospodarstwie domowym, spowodował negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Wystarczy przypomnieć sobie obraz mórz i oceanów, w których pływają plastikowe worki, kubeczki, czy inne śmieci. Świat został zalany plastikiem. Sortowanie śmieci oraz późniejsze przetwarzanie na surowce jest skuteczną metodą zapobiegania nie tylko stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów, ale zaśmiecaniu naszego środowiska.

Brak segregacji śmieci generował też olbrzymie koszty odzysku surowców wtórnych, które wymagały wcześniejszej selekcji i oczyszczenia. Każda sortownia śmieci angażowała w te procesy siłę roboczą i mnóstwo czasu. Rok 2020 był ostatnim, kiedy w Polsce sprawa obowiązkowej segregacji śmieci pozostawała nieuregulowana. Już we wrześniu nastąpiły znaczące zmiany w przepisach, a od stycznia 2021 roku na dobre weszły w życie. 

Co i gdzie wrzucać?

Istnieje pięć podstawowych frakcji odpadów. Oto kilka najważniejszych informacji o każdej z nich:

 1. Tworzywa sztuczne i metale

  Do kosza opisanego w ten sposób powinny trafiać odpady komunalne z tworzyw sztucznych, np. z plastiku oraz śmieci metalowe. Jest to zatem odpowiednie miejsce na puszki, plastikowebutelki czy inne opakowania po produktach żywnościowych, zakrętki od słoików, kapsle od butelek.

  Na co uważać: wszystkie plastikowe opakowania powinny być opróżnione i w miarę możliwości zgniecione, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Do kosza tego nie wolno wrzucać metalowych puszek po farbach. Nie jest to miejsce także na zużyte baterie, które powinno się oddawać do specjalnych punktów odbioru.

 2. Papier i tektura

  Do tego pojemnika trafiać powinny papierowe wyroby z celulozy. Są to zazwyczaj pojemniki pełne makulatury. Mogą tam być więc arkusze piśmiennicze, papier biurowy. Można tu wrzucać zeszyty, gazety i kolorowe czasopisma, a także ulotki. Do wyrobów z papieru zaliczają się również kartony oraz papierowe opakowania przemysłowe, np. torby papierowe.

  Na co uważać: kartony po mleku  czy soku zawierają wewnątrz między innymi warstwę aluminium, dlatego mimo występowania w nazwie słowa “karton”, zakwalifikowane są do tworzyw sztucznych. Nie wolno też umieszczać w pojemniku na papier zatłuszczonych jednorazowych chusteczek czy mokrego papieru! Odpady papierowe i tekturowe muszą być suche i czyste. Mogą być natomiast zadrukowane farbą drukarską.

 3. Szkło

  W pojemniku na szkło umieszczać można szklane butelki i słoiki oraz szklane opakowania po kosmetykach, np. po kremach pielęgnacyjnych.

  Na co uważać: w pojemniku na odpady szklane nie można umieszczać luster, szkła okiennego ani szkła żaroodopornego. Zabronione jest też wrzucanie zniczy z woskiem, szklanych kineskopów, ceramiki.

 4. Bioodpady

  Pojemnik na bioodpady może zawierać śmieci organicznego pochodzenia, a więc: resztki żywności (oprócz mięsa), skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, obierki, owoce i warzywa, również te, które są przeterminowane, zepsute. Można wrzucać trawę, liście i rozdrobnione gałęzie. Swoje miejsce znajdą też kora, trociny, zrębki, nieimpregnowane drewno.

  Na co zwracać uwagę: do tego kubła nie można wrzucać mięsa, kości, odchodów zwierząt ani martwych zwierząt. Przeterminowane leki należy oddać do punktu aptecznego. Do zapakowania odpadów bio nie mogą zostać użyte foliowe worki ani inne folie – bioodpady należy wysypać, tak aby wszystko co znajdzie się w kuble było organiczne.

 5. Odpady zmieszane

  Odpadami zmieszanymi są wszystkie te, które nie odpowiadają zbiórce selektywnej, czyli nie pasują jednoznacznie do żadnej z powyższych frakcji, a jednocześnie nie są odpadami niebezpiecznymi.

  Na co uważać: pojemniki na śmieci zmieszane nie nadają się do składowania takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny.

  Oprócz powyższego podziału, istnieje jeszcze kategoria odpadów niebezpiecznych. Nie jest ona jednak częścią procesu utylizacji odpadów komunalnych. Jeszcze inna kategoria to odpady budowlane, do których składowania i przewożenia konieczne są kontenery na gruz lub worki Big Bag. Wywóz gruzu jest elementem każdej budowy i remontu, nie tylko w Warszawie. Zarówno odpady niebezpieczne jak i gruz czy elektrośmieci kwalifikują się do wywozu przez wykwalifikowaną firmę w miejsce, gdzie zostaną unieszkodliwione i poddane recyklingowi.