Menu Zamknij

Odpady budowlane – jak je składować

kontener Białołęka

Spore ilości odpadów budowlanych to nieodzowny element każdego remontu, budowy lub rozbudowy. Takich pozostałości zwykle chcemy się jak najszybciej pozbyć, aby nie zagracały remontowanych pomieszczeń, czy nie zaśmiecały działki, na której trwa budowa. Zgodnie z przepisami, tego rodzaju odpady mogą być umieszczane jedynie w odpowiednich, przeznaczonych do tego pojemnikach, a z kolei ich zawartość finalnie trafić powinna na odpowiednie składowisko.

Wywóz gruzu Józefów

Składowiska odpadów – czym się różnią?

Przyglądając się bliżej składowiskom, możemy wyróżnić trzy podstawowe typy. 

Każdy ma inny system zabezpieczeń przed ewentualnymi skutkami ubocznymi składowania danych odpadów. 

Pierwszy z nich to składowiska odpadów obojętnych. Cechą odpadów obojętnych jest to, że nie powinny w żaden sposób wpływać na otoczenie, a więc nie ulegają istotnym przemianom fizyczno-chemicznym i biologicznym, dzięki czemu nie powodują zanieczyszczenia. Trafiają tam śmieci uznane za bezpieczne dla otoczenia czy gleby. Przykładem są: ziemia i kamienie (z wyłączeniem takich, które pochodzą  z miejsc skażonych), cegły, płytki czy ceramika o niskiej zawartości innych rodzajów materiałów.

Przeciwnym typem są składowiska odpadów niebezpiecznych. Tutaj ryzyko negatywnego wpływu na środowisko jest ogromne. Do tego rodzaju śmieci należą materiały wybuchowe, łatwopalne, drażniące, toksyczne, rakotwórcze, żrące, medyczne – w tym zakaźne.

Ostatnim typem składowisk są te, które gromadzą odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. W największej mierze są to śmieci z gospodarstw domowych, czyli odpady komunalne, ale również te, które zostały wyodrębnione i zneutralizowane z odpadów uznanych za niebezpieczne. 

Wszystkie te rozróżnienia są bardzo ważne i wpływają na dobór odpowiednich zabezpieczeń. Zabronione jest prowadzenie dwóch ostatnich typów składowisk na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych, lasów chronionych, rezerwatów przyrody, w dolinach rzek, i wielu innych miejscach, w których ich obecność zagrażałaby równowadze ekosystemu.

Co zrobić, by odpady trafiały na odpowiednie składowiska?

Aby nie przyczyniać się do skażenia środowiska i aby działać zgodnie z literą prawa, powinno się segregować śmieci komunalne, a w przypadku prac remontowych czy budowlanych, zadbać o kontenery na gruz, lub worki Big Bag, które po zapełnieniu trafią na odpowiednio przygotowane wysypisko. Wywóz gruzu, powstałego na skutek budowy, na składowisko, pozwoli na odpowiednie zagospodarowanie odpadów. Ogromna część z nich zostanie poddana recyklingowi, na przykład betonowe i ceglane kruszywa można wykorzystać do nasypów lub podbudowania dróg, technicznego wzmacniania gruntu, a nawet do ponownej produkcji betonu. 

Kontenery na odpady Warszawa

Odpady a ekologia

Składowanie odpadów obarczone jest całym systemem przepisów i regulacji nie bez powodu. Musi być ono bowiem zgodne z polityką ochrony środowiska. Nie można pozwolić sobie na dowolność co do miejsca i rodzaju śmieci, które wyrzucamy. Z tego powodu już na etapie edukacji szkolnej uczymy młodzież jakie są podstawy gospodarki odpadami. Mówimy wówczas o konieczności segregacji odpadów – również komunalnych – oraz o korzyściach wynikających z pozyskiwania surowców wtórnych. Uwrażliwiamy na kwestie tego, jak odpady niebezpieczne mogą wpłynąć na środowisko. Na przykładzie działania kompostownika edukujemy, że odpady ulegające biodegradacji fermentują i wytwarzają kompost o walorach nawozowych. To wszystko ma na celu propagowanie wiedzy o ekologii i o odpowiedzialności w zakresie przetwarzania śmieci – nie tylko w Warszawie ale i na całym świecie.