Menu Zamknij

Czym grozi nielegalny wywóz śmieci?

Nielegalny wywóz śmieci oznacza pozbywanie się ich w sposób niezgodny z prawem. Według obowiązujących przepisów, odpady wywożone są legalnie, kiedy odbiera je firma wywozowa, posiadająca określone uprawnienia do przewozu odpadów, i zapewnia ich dowóz na bezpieczne wysypisko. Bezpieczne, a więc w pełni legalne, posiadające odpowiednie zabezpieczenia i gwarantujące nieszkodliwe składowanie oraz obróbkę śmieci. Nie można zatem pozbywać się odpadów wywożąc je do lasu, pozostawiając na dzikim terenie czy podrzucając do kubłów innych mieszkańców. 

Kontener na gruz i odpady

Sankcje prawne grożące za nielegalne składowanie odpadów

Nielegalna utylizacja regulowana jest między innymi przez art. 162. kodeksu wykroczeń. Działania niezgodne z prawem, związane z nielegalnym wywozem odpadów, mogą podlegać karze grzywny w wysokości 500 złotych, naganie, a nawet 30-dniowemu aresztowi. 

Z kolei za wywóz odpadów na dzikie wysypisko, np. pod Warszawę, gdzie odpady składowane czy przetwarzane są w takich warunkach i w takich sposób, że zagrają życiu lub zdrowiu człowieka, np. poprzez obniżenie jakości wody, powietrza czy powierzchni ziemi, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wszystko zaczyna się od segregacji!

W Polsce istnieje obowiązkowa segregacja śmieci. Z tego właśnie powodu, w roku 2020 weszły w życie przepisy w pełni regulujące te kwestie. Zgodnie z nimi, odpady pochodzące z gospodarstw domowych, trafiają do odpowiednich, oznaczonych pojemników. Swoje osobne, specjalnie wyznaczone kubły, mają śmieci papierowe, szklane, z tworzyw sztucznych, metali, a także odpady bio. Są też kubły na odpady zmieszane. Każdy, kto wyrzuca śmieci, powinien zwracać szczególną uwagę na wybór odpowiedniego pojemnika. W wielu miastach firmy wywozowe zgłaszały nieprawidłowości w tym zakresie. Niejednokrotnie odpady albo nie były segregowane, albo robiono to w sposób nieodpowiedni, czyli np. do kubła na papier trafiały papiery mokre lub otłuszczone – tego rodzaju odpady powinny trafić do odpadów zmieszanych Jeżeli takie śmietnikowe wpadki często się powtarzały, mieszkańcy domów, do których przynależą te śmietniki, obarczeni byli karami. Kary polegały na podwyższeniu opłat za wywóz śmieci. Dlaczego to wszystko jest tak ważne? Wywóz odpadów jest ściśle ustrukturyzowany. Śmieci po to są segregowane, aby już na etapie zabierania ich przez śmieciarkę trafiały do odpowiednio przygotowanych przegród ze względu na rodzaj surowca, z którego pochodzą. Następnie trafiają na bezpieczne wysypisko, gdzie – dzięki wcześniejszej segregacji – sprawnie i szybko mogą zostać poddane odzyskowi surowców wtórnych. 

Problematyczne odpady budowlane

Jeśli dopuszczono by się postępowania niezgodnego z prawem, czyli nielegalnego wywozu śmieci, zachodzi ryzyko wystąpienia szeregu czynników, które mogą doprowadzić nawet do katastrofy ekologicznej. Mowa nie tylko o wywozie odpadów komunalnych. Problematyczną kwestią jest również wywóz gruzu, za którego nielegalne pozbycie się kodeks wykroczeń przewiduje surową karę, między innymi mandat, podobnie jak za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami z gospodarstwa domowego. 

W przypadku odpadów poremontowych warto wiedzieć, że ich legalne składowanie nie może opierać się na wysypaniu ich na terenie działki czy obok posesji, nawet, jeśli teren składowania jest własnością osoby przeprowadzającej remont. Jedyny możliwy sposób składowania to ten uwzględniający kontenery na gruz lub specjalne worki Big Bag na gruz. 

Wywóz odpadów może odbywać się tylko na zasadach zgodnych z literą prawa. Utylizując śmieci w sposób legalny, nie tylko uniknąć można surowych konsekwencji prawnych, ale też przyczynić się do zachowania czystości otoczenia oraz, co najważniejsze, do zdrowia ekosystemu, który wpływa na zdrowie ludzi oraz dobrostan fauny i flory. Nie dziwi więc fakt, że pozbywanie się odpadów nielegalnie i tworzenie ryzyka szkód ekologicznych, grożą poważnymi konsekwencjami, z tymczasowym pozbawieniem wolności włącznie. Trzeba wiedzieć, że jeśli chodzi o wyrzucanie śmieci oraz ich wywóz, nie ma miejsca na dowolność.