Menu Zamknij

Jak klasyfikujemy odpady

lista regulacji, ale z zamazanymi literami

Aby odpowiednio sklasyfikować odpad i przypisać mu właściwy kod odpadu, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Pierwszym z nich jest źródło powstania odpadu, czyli miejsce lub proces, z którego pochodzi. Następnie należy uwzględnić właściwości odpadu, które mogą czynić go niebezpiecznym. Oznacza to, że niektóre odpady zawierają substancje lub składniki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Warto również zwrócić uwagę na składniki odpadu, które przekraczają wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych, co może sprawić, że odpad zostanie zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Czym jest kod odpadu

Kod odpadu składa się z sześciu cyfr i jest unikalnym identyfikatorem odpadu. Pierwsze dwie cyfry wskazują na grupę, kolejne dwie na podgrupę, a ostatnie dwie określają konkretny rodzaj odpadu. Dzięki temu schematowi klasyfikacyjnemu możliwe jest jednoznaczne przypisanie odpadu do odpowiedniej kategorii. Odpowiednie zrozumienie kodów odpadów jest kluczowe dla prawidłowej identyfikacji i postępowania z odpadami, gwarantując zgodność z obowiązującymi przepisami i normami.

XX YY ZZ (grupa odpadów – podgrupa odpadów – rodzaj odpadów)

Czym jest katalog odpadów

Katalog odpadów, ogłaszany w formie Rozporządzenia Ministra Klimatu, stanowi podstawę do klasyfikacji odpadów. Dzieli on wszystkie odpady na 20 grup, z których każda obejmuje konkretne rodzaje odpadów. Grupa odpadów jest identyfikowana za pomocą numeru, a każdy numer ma odpowiadający mu opis.

Katalog odpadów umożliwia systematyczną klasyfikację i identyfikację odpadów na podstawie ich pochodzenia i charakterystyki. Zapewnia to jednolitość w zakresie identyfikacji, gromadzenia danych i zarządzania odpadami. Dzięki temu systemowi można skutecznie monitorować i regulować postępowanie z odpadami, zapewniając ochronę zdrowia ludzi i środowiska.

Poprzez właściwą klasyfikację odpadów zgodnie z Katalogiem, możliwe jest odpowiednie ich zagospodarowanie, włączając recykling, odzysk surowców i bezpieczne utylizowanie. Jest to istotne dla ochrony środowiska, ograniczenia negatywnego wpływu na klimat oraz zrównoważonego rozwoju.

odpady rolnicze i spożywcze

Klasyfikacja odpadów

Istnieje wiele różnych regionalnych i międzynarodowych metod klasyfikacji odpadów, z których najważniejsze to dokumenty opracowane przez Europejską Komisję Gospodarczą (EKG). W Polsce klasyfikacja odpadów opiera się głównie na dokumentach EKG. Polska klasyfikacja odpadów została opracowana na podstawie projektu standardowej klasyfikacji odpadów według EKG, który został przyjęty w 1989 roku.

Klasyfikacja odpadów obejmuje 27 podstawowych grup odpadów, takich jak odpady zwierzęce, odpady z produkcji roślinnej, odpady drzewne, odpady wydobywcze kopalin, odpady z przetwórstwa kopalin, odpady tekstylnie, odpady gumowe, odpady metaliczne, odpady komunalne i wiele innych. Istnieje również podejście gospodarcze do klasyfikacji odpadów, które określa, które odpady mogą być wykorzystane jako surowce wtórne.

Klasyfikacja surowców wtórnych dzieli je na pięć rodzajów: metaliczne, niemetaliczne, mineralne, komunalne i energii cieplnej. Klasyfikacja uwzględnia różne kryteria, takie jak pochodzenie surowców wtórnych, kryterium surowcowe, miejsce powstawania i stan skupienia. Pomaga to jednoznacznie określić poszczególne surowce wtórne.

Odpady przemysłowe są klasyfikowane pod kątem powstawania w procesach produkcji lub konsumpcji oraz stopnia, w jakim zanieczyszczają środowisko. Klasyfikacja odpadów uwzględnia zagrożenie dla przyrody i potencjał toksyczny, takie jak składniki niebezpieczne, szkodliwość dla żywych organizmów, wpływ na wody powierzchniowe i glebę, właściwości rakotwórcze, pylące właściwości, łatwopalność itp.

Odpady mogą być również podzielone ze względu na udział substancji organicznych w ich masie. Mogą być to odpady organiczne, mineralno-organiczne lub mineralne, w zależności od stopnia obecności substancji organicznych.

Istnieje również podział odpadów na kategorie szczególnie niebezpieczne, takie jak surowe produkty i inne materiały nieprzydatne do wykorzystania gospodarczego, odpady zawierające substancje szkodliwe lub trujące, odpady zawierające izotopy promieniotwórcze oraz odpady zawierające potencjalnie niebezpieczne bakterie i wirusy, które mogą spowodować zakażenie.

Tabela z podziałem odpadów

Oto tabela zawierająca podział odpadów w zależności od źródła ich powstawania:

Grupa Opis
01 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin.
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
03 Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.
04 Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego.
05 Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla.
06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej.
07 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej.
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich.
09 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych.
10 Odpady z procesów termicznych.
11 Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych.
12 Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19).
14 Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08).
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.
16 Odpady nieujęte w innych grupach.
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
18 Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną).
19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Źródło: Dziennik Ustaw

ciężąrówka wywożąca odpady z budowy

Kody kategorii odpadów które możemy transportować

Poniżej przedstawiamy tabelę odpadów, które możemy dla Państwa transportować. 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
01 04 09 Odpadowe piaski i iły
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu; gruzu ceglanego; odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
19 12 01 Papier i tektura
19 12 02 Metale żelazne
19 12 03 Metale nieżelazne
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
19 12 05 Szkło
19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
19 12 08 Tekstylia
19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe